سنسور تایمر حرکت مینفری

سنسور تایمر حرکت مینفری

(Model:MS (60W