سنسور دیمر استیل مینفری

سنسور دیمر استیل مینفری

(Model: TDS (60W