سنسور دیمر حرارتی (مخفی) مینفری

سنسور دیمر حرارتی (مخفی) مینفری

(Model: HTDS (60W