چراغ طبقه شیشه مینفری

چراغ طبقه شیشه مینفری

(Model: GSL(200